Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pöstyén - Pieątany - Szlovákia

2011.02.26

KépPöstyén-Pieątany, Kúpel'ný ostrov (Szlovákia)
Térkép
Szobrász: Jankovich Gyula
Felállítva: 1902.

 

A szobor történetéhez kapcsolódóan két tudósítást is találunk a Vasárnapi Újságban, az első a gipsz minta bemutatásáról, a második a nagyszabású avatási ünnepnapról szól:

ERZSÉBET-SZOBOR PÖSTYÉN FÜRDŐN.
 
eo17.jpgA pöstyéni fürdő szép parkjában is nem sokára szobor hirdeti már ama meghatóan belső ragaszkodást, szeretetet, melylyel boldogult Erzsébet királyné iránt az egész nemzet viseltetett s a kinek emlékét oly híven őrzi szíve mélyében.
A szép eszmét egy évvel ezelőtt az ottani fürdőorvosnak, dr. Fodor Kálmánnak neje, szül. Berchthold grófnő pendítette meg s annak megvalósítása körűl is első sorban ő buzgólkodott.
Most már a szobor gipsz-modellje elkészült s bemutatása közelebb, ünnepélylyel egybekötve ment végbe, melyen szép számú lelkes közönség vett részt, közte Erdődy Imréné grófnő, — a kinek fölvétele után képünk is készült, -— továbbá az ő leánya, aztán Oberndorff grófnő, Fekete báróné és leányai, Van der Hoeven bárónő, stb, kik a rendező-bizottsággal az ünnepély sikerére buzgón közreműködtek.
eo16.jpg
 
 
 
A szobrot Jankovics Gyula jeles művészünk mintázta s a dicsőült királynét azon ruházatban tünteti fel, melyet a koronázáskor viselt volt.
Forrás: Vasárnapi Újság 1901. 29.sz. 470.p.

 

 
 
 
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZOBRA PÖSTYÉNBEN.
 eo11.jpg
Az Erzsébet királyné iránt érzett kegyelet legújabban a kies Pöstyén fürdőben állított emléket, fehér márvány mellszobrot. A természetet annyira szerető királyné szobra e hó 10-ike óta ott áll a fürdő parkjában, százados hársfák között. A márvány mellszobor egyik legjobb fiatal szobrászunk, Jankovics Gyula műve, ki a budapesti eskütéri híd budai fejéhez a Gellért-szobrot is készítette. A királynét ifjabb éveiből tünteti föl, az 1867-iki koronázásból emlékezetes képei után, magyaros ruhájában, diadémmel fején, lehulló fátyollal. A sötét háttérből szépen kiválik a szobor s a természetadta környezet hangulata egészíti ki hatását. Nem régiben kápolna állt itt, de leromboltatván 1899-ben, ott találtak legalkalmasabb helyet a szobornak. Közadakozásból emelték a szobrot. A szoborbizottság elnökségében egész buzgósággal fáradozott dr.Fotior Kálmánné, szül. Berchthold Jozefin grófnő.
 
eo18.jpgA leleplezés aug. 10-én, napsugaras, szép időben, a fürdővendégek és a környék nagy részvételével ment végbe. A gödöllői Erzsébet szobor női szoborbizottsága is képviseltette magát gróf Ráday Gedeonné vezetése mellett. A szoborbizottság vendégszeretőleg gondoskodott a küldöttségek fogadásáról. Istentisztelettel kezdődött az ünnepély, mind a kath. kápolnában, mind a protestáns imaházban. Aztán a parkba vonult az ünneplő gyülekezet, melyben ott voltak többek közt Kramolin Viktor nyitrai főispán, Markhót Gyula alispán, gróf Grevenitz lovassági tábornok, Kittenberger esztergomi kanonok. A Szózat eléneklése után Praznovszky József plébános hazafias szellemű beszédet mondott, miközben lehullott a lepel a márványszoborról. Gróf Erdődy Ferencz nevében Terstyánszki Lajos jószágigazgató átvette a szobrot, melyre Könyves- Tóth Kálmán debreczeni lelkész a magyar fürdővendégek, dr. Alexander Bernát a Tudományos Akadémia, dr. Rauh königsbergi ügyvéd a németországi fürdővendégek, Fodorné Berchthold grófnő a szoborbizottság es Semsey Mariska, az Operaház tagja a magyar nők koszorúját tette le a szobor talapzatára.
eo21.jpgDélben lakoma volt, este pedig díszelőadás a nyári színházban Semsey Mariska közreműködésével. A színházi előadás után diszmenetben Mátyás király vadász - felvonulását mutatták be a fürdővendégek közreműködésével. A menetet Pécsi Kálmán, a Vígszínház rendezője rendezte. Végül Velencze Pöstyénben czímű látványosság, virágcsata és tűzijáték rekesztette be az ünnepet. Számos üdvözlő távirat érkezett dr. Fodor Kálmánné elnökhöz. Gr. Ihar Ede, a király főhadsegédének táviratán kívül, melyet a király meghagyásából küldött, táviratot küldtek Wlassics Gyula és Darányi Ignácz miniszterek, a gödöllői és a bécsi Erzsébet-szobor bizottság, valamint számos közintézet és testület.  
 Forrás: Vasárnapi Újság 1902. 33.sz. 533.p.

További sorsáról  még ezt a rövid utalást találtam: 

"Pöstyénben megrongálták Jankovich Gyula (1865-1932) szobrász 1902. VIII. 10: leleplezett Erzsébet királyné mellszobrát."

 

eo05.jpg 

 

A rendszerváltozás után a szobrot megtalálták, restaurálták, nem az eredeti helyén, de újra felállították. A térkép a mostani helyét jelzi. 

 

A mappában található képek előnézete Pöstyén - Pieątany - Szlovákia