Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Erzsébet királyné emlékfái Selmecbányán

2010.08.10

 

Erről az emlékhelyről először Szabó Margit: Sisi képesönyve című írásában olvastam, ahol szó volt egy érdekes festményről: Csontváry Selmecbánya látképe (1902). 

Kép

 

Mivel csak a festményről írtak elkezdtem keresgélni ebben a témában is. A festményen (kb. a Kálváriát a Leányvárral összekötő vonalon) szépen látszik egy "E" betű. Ez első pillantásra meglepő lehet, de az E betű valóban látszott egykor a hegyoldalon. Erzsébet királyné (Sissi) halálakor ugyanis emlékére az erdész hallgatók az E betű formáját vörösfenyővel ültették be a hegyoldalban. Sajnos az E betű mára már nem kivehető.
 

 Az oszk honlapján meg is találtam a következő részletes leírást:

 

„Erzsébet Királyné emlékfái a selmeczbányai m. kir. erdőakadémia tanerdejében.

Irta : Tomasovszky Imre, m. kir. erdőakadémiai tanársegéd.
Hazánk történelme gyászlapon jegyzi fel a mult év őszéről, hogy akkor ragadta el a mi felséges Királynénkat a kegyetlen halál tőlünk . . . Gyászba borult erre a magyar nemzet . . .
Az országos gyász a lehető legkülönfélébb alakban nyert kifejezést.
A földmivelésügyi m. kir. minister ur, dr. Darányi Ignácz, ez alkalommal arra kérte lelkes felhívásában a nagyközönséget, hogy a dicsőült Erzsébet Királyné Ö Felsége emlékének megörökítése czéljából «Erzsébet-ligeteket, parkokat» létesítsen; ültessen el hosszú életű fákat s nevezze el azokat «Erzsébet Királyné fái»-nak.
KépMennyire sietett a hazafias közönség e felhívásnak eleget tenni, bizonyítja a napilapoknak erről szóló s úgyszólván naponta megjelenő sok közleménye. A földmivelésügyi m. kir. minister ur e felhívásának egyik eredménye akadémiánknál az lett, hogy Vadas Jenő m. kir. erdőtanácsos s az «Erdőmüveléstan» tanára — miként ez a csatolt képből kivehető— a kis-iblyei erdőrésznek egyik kimagasló, a Szécsi-tótól a Bethlenmagaslatig terjedő s Selmeczbánya várossal szemközt levő meredek hegyoldalán E betű alakjában ültettetett csemetéket. 
A munkálat a betű határainak kitűzésével vette kezdetét, a mire a belső szegélypontoknak megjelölése következett. Eredetileg tervbe az volt véve, hogy — amint azt az E betű szabályos alakja is megkívánta volna— a betű szárai derékszög alatt kapcsoltassanak a főszárhoz. Minthogy azonban az igy kitűzött alak az emlitett hegyoldal terepviszonyai miatt a környékről ferdének látszott volna, ezért, hogy a betű ily módon való eltorzitása kikerülve legyen, a fentebbi tervtől eltérőleg a mellékszárak 99° szöggel tűzettek ki a főszárra. Az igy nyert alak a környék bármely pontjáról szabályos E-t tár elénk.
Kép A fényképen az E betű szárai azért látszanak vékonyaknak, mivel a készítendő kép álláspontját ugy választottuk meg, hogy a szemlélő rajta Kisiblyét felfedezhesse, s erről tudja magát tájékozni az E betü fekvését illetőleg.
A kitűzött alak által elfoglalt helyen levő satnya növésű lomblevelű fák kivágatása s azok kihordása után az ültetéssel nyert befejezést a munkálat. Az ültetés április hó második felében 2—3 éves, 2/3-részben luczfenyö és 1/3-részben vörösfenyö-csemetékkel történt. A vörösfenyö és részben a luczfenyö is jelenleg átmeneti fafaj gyanánt, védöállabként szerepel, mely alá jegenyefenyő és tiszafa fog telepíttetni. Később, a mikor e csemeték megerősödnek s kellő nagyságot érnek el, a vörösfenyő egészben, a luczfenyö pedig részben kivágatik s a dicsőült nagy Királyné nevének kezdőbetűje, a hosszú életű jegenyefenyő és tiszafa sötét koronájú törzseivel, a világos-zöld szinü lomberdő közöl mindig élesen fog kiválni.
A betű alsó szárának ültetése csak április hó 27.-én fejeztetett be, mikor is Vadas tanár ur, az «Erdőmüveléstan»-t hallgató II. éves erdészekkel foganatosította azt.
Kegyeletes, megható ünnep volt ez! Az előadó tanár ur lelkes szavakban emlékezett meg a boldogult nagy Királynéról s elmondotta, hogy minő alakokban nyilatkozott meg nemcsak hazánkban országszerte, de a külföldön is a részvét a dicsőült Királyné irányában. Mi is tehát a kegyeletes megemlékezést teljesítjük, mikor a dicsőült Királyné emlékére létesített E betűben a csemetéket elültetjük. Ezek lesznek «Erzsébet Királyné emlékfái». Ezek lesznek hivatva arra, hogy a nagy Királyné emlékét hirdessék Selmeczbánya városának és környékének . . .
Mélyen meghatva fogott erre minden jelenlevő hallgató pár csemetét a kezébe s ültette azokat el. És ez annál nevezetesebb marad mindannyiukra nézve, mivel ez volt első gyakorlati ténykedésük az erdőmüvelés terén.
Kép Az L betű hossza — a lejt irányában mérve — 115 m., legfelső és alsó szárai 55 m. és középső szára 25 m. hosszúságú. A betű minden bordája 15 m. széles.
Boldogult Nagyasszonyunk dicső nevének kezdőbetűje már most is megkapó módon köti le a Garam-Berzenczéről Selmeczbányára utazók figyelmét, valamint azokét is, a kik az ültetvényt Selmeczbánya város magasabb pontjairól, pl. a szélaknai, györgytárói utakról, Leányvárról, Kálváriáról, Paradicsom-hegyről, Tanádról stb., vagy még a várostól távolabb fekvő Szitnyáról is nézik.
De nemcsak az L betű létesítésével igyekezett az akadémia a boldogult Királyné Ö Felsége emlékét megörökíteni, hanem az akadémia ez idei igazgatójának, dr. Schwartz Ottó kir. főbányatanácsos urnák indítványára szintén Kisiblyén az « Erzsébet-liget» ültetésével is, melynek egyik részletét az «Erzsébet-forrás»-sal a második képből láthatni.

Az «Erzsébet-forrás» képezi a liget középpontját, a mely körül sokféle, nagy kort elérő, honi s külföldi fafajok (jegenyefenyő, tiszafa, havasifenyő, vörösfenyő, Wellingtonia gigantea, Taxus erecta, Taxus piramidalis, Juniperus virginiana, Thuja gigantea, hárs, tölgy stb.) vannak már ültetve."

Forrás: http://epa.oszk.hu/01100/01192/00759/pdf/00759_591-596.pdf

http://www.csalodottkenyer.hu/csak/hagyomany/selmecbanya/csontvary.html

 

 

A mappában található képek előnézete Selmecbánya